Nowe prawo pracy w ZEA: Co się zmienia?

405
prawo pracy w zea

Nowe przepisy prawa pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wejdą w życie w lutym 2022 r.

Na to czekaliśmy w Emiratach chyba wszyscy. 15 listopada ogłoszono w ZEA nowe rozporządzenie regulujące stosunki pracy.

Prawo — wydane przez prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Szejka Khalifa bin Zayed Al Nahyanaa (czyt bin Zajed Al Nahjan) — ma na celu regulowanie różnych kategorii pracy, w tym pracy w niepełnym wymiarze godzin i pracy tymczasowej, oraz zapewnia większą ochronę pracowników.

Dekret federalny z mocą ustawy nr. 33 z 2021 r. w sprawie regulacji stosunków pracy wejdzie w życie 2 lutego 2022 r. Jest to największa tego typu nowelizacja w zakresie prawa pracy w ZEA od 1980 roku.

Dr Abdulrahman Al Awar, Minister zasobów ludzkich i emiratyzacji, powiedział podczas briefingu dla mediów, że nowe prawo jest odpowiedzią na szybko zmieniające się miejsce pracy w ZEA w związku z postępem technologicznym i wybuchem Covid-19. Dodał także, że jest to część wysiłków rządu ZEA mających na celu stworzenie elastycznego i konkurencyjnego środowiska pracy, gdy kraj przygotowuje się do rozpoczęcia podróży na następne 50 lat. 1 grudnia bowiem, ZEA obchodzić będzie 50 lecie powstania państwa.

Nowe hotele w Dubaju w 2023

Chcesz zacząć planować swój pierwszy lub następny pobyt w Dubaju? A może po prostu jesteś ciekawy jakie nowe hotele zostaną otwarte w Dubaju w 2023? Czytaj dalej…

0 komentarzy

CO SIĘ ZMIENIA?

Wprowadzenie Płacy Minimalnej

Jako pierwszy w swoim rodzaju ruch, nowe prawo pracy ZEA wprowadza minimalną płacę dla pracowników sektora prywatnego, która będzie obowiązywać od 2 lutego 2022 r. Płaca minimalna będzie ustalona przez rząd na wniosek Ministra Zasobów Ludzkich i Emiratizacji we współpracy z odpowiednimi władzami. Dotychczas prawo pracy ZEA nie określało płacy minimalnej poza zapisem mówiącym, że pensje muszą pokrywać podstawowe potrzeby pracowników.

Dla mnie osobiście, jest to jedna z najważniejszych zmian w prawie pracy ZEA, albowiem będzie (taką mam przynajmniej nadzieję) chronić min. osoby z niskimi kwalifikacjami. Bez zapisu o płacy minimalnej, pracodawcy często oferowali takim osobom bardzo niskie stawki, które zdecydowanie nie pozwalały na godne życie. Mam ogromną nadzieję, że ten zapis pozwoli na zabezpieczenie (choć w minimalnym stopniu) losu takich osób.

Zwolnienie z Opłat Sądowych

Dekret zwolni pracowników z opłat sądowych na wszystkich etapach postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz wniosków składanych przez pracowników lub ich spadkobierców o wartości nieprzekraczającej 100 000 Dh.

W ZEA istnieje możliwość pozwania pracodawcy do sądu pracy (Labour Court), ale dotychczas pracownik ponosil koszty takiego postępowania. Wobec czego wiele osób w ogóle nie decydowało się na taki krok, choć mieli ku temu uzasadnione przesłanki.

nowe prawo pracy w zea
Dubai Labour Court czyli Sąd Pracy w Dubaju

Ochrona Przed Zastraszaniem i Molestowaniem Seksualnym

Prawo stanowi, że pracodawca nie może użyć żadnych środków siły wobec pracowników ani zastosować groźby kary w celu świadczenia usługi wbrew ich woli. Zabrania również molestowania seksualnego, zastraszania oraz wszelkiej słownej, fizycznej lub psychicznej przemocy wobec pracowników ze strony przełożonych lub współpracowników.

Każdy rodzaj dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, religię, narodowość lub niepełnosprawność jest surowo zabroniony na mocy nowego dekretu, którego szczególnym celem jest wzmocnienie pozycji kobiet w miejscu pracy.

Nowe Modele Pracy

Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy pozwala pracownikom pracować przez godziny lub dni przeznaczone na pracę dla jednego lub więcej pracodawców, natomiast praca tymczasowa może być zakontraktowana na określony czas lub w oparciu o projekt, który zatrudnia Kończy się wraz z zakończeniem.

Praca elastyczna daje pracownikom swobodę pracy w różnym czasie zgodnie z warunkami zatrudnienia, oprócz pracy w pełnym wymiarze czasu pracy dostępnej obecnie na rynku pracy. Zgodnie z nowym prawem umowa obejmuje godziny, dni i niezbędne obowiązki.

Wprowadzone zostaną kolejne modele pracy, w tym samozatrudnienie; Tydzień ciężkiej pracy, który umożliwia pracownikom wypełnianie godzin pracy w określone dni zamiast jednego tygodnia. Oraz model wspólnego zatrudnienia, który pozwala dwóm pracownikom dzielić pracę i dokonywać płatności na podstawie umowy z pracodawcą.

Okres Próbny

Okres próbny nadal jest ograniczony do sześciu miesięcy, ale zgodnie z nowym prawem pracodawca musi złożyć pisemne wypowiedzenie z 14-dniowym wyprzedzeniem przed zwolnieniem pracownika. Wcześniej usunięcie w okresie próbnym było skuteczne natychmiast.

Pracownicy, którzy chcą zmienić pracę w okresie próbnym, muszą złożyć jednomiesięczne wypowiedzenie. Jeśli chcą opuścić kraj w okresie próbnym, muszą złożyć 14-dniowe wypowiedzenie.

Wyjazd z kraju, bez poinformowania o tym pracodawcy, w okresie próbnym skutkować będzie rocznym zakazem uzyskiwania przez pracowników zezwolenia na pracę. Jeżeli jedna ze stron naruszyła te zasady, druga strona będzie musiała zapłacić drugiej finansowo pensję równą zwykłym dniom roboczym pozostałego okresu wypowiedzenia.

Tematy Expo 2020 w Dubaju

Główne Tematy Expo 2020 w Dubaju

Expo 2020 Dubai to bez wątpienia jedno z najbardziej ekscytujących wydarzeń w tym roku. Przeczytaj więcej o głównych tematach Expo 2020 w Dubaju.

Usunięcie Systemu Umów Nieograniczonych

Od przyszłego roku pracodawcy będą mogli jedynie wystawiać umowy na czas określony, które mogą być odnawiane co trzy lata, na okres osiemdziesięciu lat lub krótszy, za zgodą obu stron.

Rozwiązanie umów na czas nieokreślony pomaga skonsolidować końcowe korzyści usługi i inne uprawnienia w całym kraju. Pracodawcy otrzymają roczny okres karencji, począwszy od wejścia w życie ustawy w lutym 2022 r., do upływu terminu zmiany i korekty umów o pracę.

Pokrycie Kosztów Repatriacji

W przypadku śmierci pracownika pracodawca ponosi koszty repatriacji na wniosek rodziny. Pracodawca pokryje również wynagrodzenie pracownika, uprawnienia i koszty separacji rodziny w ciągu 10 dni od śmierci pracownika.

Wzmocnienie Roli Kobiet

Prawo jasno definiuje równą płacę za taką samą pracę dla kobiet lub inną pracę o takiej samej wartości, jak dla mężczyzn. O kosztach prac rząd zdecyduje później. Ustawa podkreśla, że ​​wszystkie przepisy regulujące zatrudnianie pracowników będą miały zastosowanie bez dyskryminacji do pracujących kobiet.

Wypłata Wynagrodzenia w Dowolnej Walucie

Prawo daje firmom elastyczność w wypłacaniu wynagrodzeń w dirhamach ZEA lub w dowolnej innej walucie, zgodnie z umową między obiema stronami w umowie o pracę.

Klauzula o Zakazie Konkurencji

Nowe prawo wprowadza możliwość wpisania do umowy klauzuli o zakazie konkurencji. Pracodawca może teraz powstrzymać pracownika od konkurowania z nim lub udziału w konkurencyjnym projekcie w tym samym sektorze. Dzieje się tak na tej podstawie, że praca pracownika umożliwiła mu dostęp do poufnych informacji. Umowa musi określać czas obowiązywania klauzuli, nie może jednak trwać dłużej niż dwa lata od zakończenia pracy pracownika. Musi również określać miejsca i rodzaje pracy, które nie są dozwolone w tym czasie w celu ochrony interesów biznesowych.

Urlopy Tacierzyńskie, Macierzyńskie i Nie Tylko

Zgodnie z nowym prawem pracującym ojcom przysługuje pięć dni płatnego urlopu ojcowskiego, który może być wykorzystywany jednocześnie lub z przerwami przez sześć miesięcy po urodzeniu dziecka. ZEA to pierwszy kraj arabski, gdzie ojcom przysługuje płatny urlop tacierzyński.

Matki otrzymują pełne 45 dni urlopu macierzyńskiego, który zgodnie z nowym prawem wydłuża się do dodatkowych 15 dni za połowę wynagrodzenia (łącznie 60 dni). Jeśli młode matki nie są gotowe do powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim, mają prawo do dodatkowych 45 dni bezpłatnie na opiekę nad sobą lub swoim nowym dzieckiem w przypadku choroby. Jako dokument uzupełniający należy jednak przedstawić zaświadczenie lekarskie.

Jeżeli dziecko urodzi się z niepełnosprawnością, oprócz podstawowego urlopu macierzyńskiego matka może otrzymać dodatkowo 30 dni pełnopłatnego urlopu, który może zostać przedłużony o kolejne 30 dni bez wynagrodzenia.

Pracownikom przysługuje pięć dni urlopu żałobnego po śmierci współmałżonka oraz trzy dni po śmierci rodziców, dzieci, rodzeństwa, wnuków lub pradziadków.

Po dwóch latach pracy u pracodawcy pracownicy mają prawo do 10-dniowego urlopu na naukę, jeśli zapiszą się do uznanej instytucji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Pracownikom przysługuje również jednodniowy dzień odpoczynku z możliwością wydłużenia. To czy firma przyzna dodatkowy, 2gi, dzień odpoczynku, zależy tylko i wyłącznie od niej.

Zakaz Zatrzymywania Dokumentów

Prawo przewiduje zakaz zatrzymywania dokumentów urzędowych, takich jak paszporty, należących do pracowników i zmuszania ich do opuszczenia kraju po zakończeniu umowy o pracę. Dokonano tego, aby umożliwić pracownikowi przeniesienie się do innego zakładu na rynku pracy. Pracownik ma również prawo do otrzymywania swojego wynagrodzenia w terminie, zgodnie z przepisami zatwierdzonymi przez ministerstwo oraz zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Regulaminie Wykonawczym niniejszego dekretu z mocą ustawy.

Dekret z mocą ustawy zezwala pracownikowi, w przypadku rozwiązania umowy o pracę, na przejście do innego pracodawcy. Ponadto okres próbny dla pracownika nie może przekraczać sześciu miesięcy.

Praca Dla Poniżej 18 roku życia

Zgodnie ze zaktualizowanym prawem nastolatki w wieku 15 lat i starsze mogą pracować po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców i zaświadczeniA o stanie zdrowia. Nie można ich zatrudniać do wykonywania ryzykownych prac, które zagrażają ich zdrowiu i etyce, ani do pracy po godzinie 19:00. Ponadto nie mogą pracować dłużej niż sześć godzin dziennie, wliczając w to godzinną przerwę.

Odprawa Pracownicza

Zmiany zawierają przepis, zgodnie z którym pracownikowi przysługuje odprawa po zakończeniu zatrudnienia, zgodnie z ustawodawstwem regulującym emerytury i ubezpieczenia społeczne w kraju. Podkreśla również, że pracownikowi zagranicznemu, który pracował w pełnym wymiarze czasu pracy i przepracował rok lub więcej nieprzerwanej służby w zakładzie, przysługuje prawo do świadczeń po zakończeniu zatrudnienia obliczanych na podstawie wynagrodzenia zasadniczego, z wynagrodzeniem w wysokości 21 dni za każdy z pierwszych pięciu lat pracy i 30 dni wynagrodzenia za każdy kolejny rok.

nowe prawo pracy w zea
Nowe prawo pracy w ZEA to prawdziwa rewolucja na którą czekaliśmy chyba wszyscy

Nowe prawo określa również jasno, czego oczekuje się od pracownika

Prawa i Obowiązki Pracownika

Nowa ustawa reguluje obowiązki pracodawcy, z których najistotniejszym jest tworzenie regulaminu pracy, zapewnienie odpowiedniego mieszkania, a także szkolenie pracowników i pomoc w rozwijaniu ich umiejętności. Z drugiej strony ustawa reguluje również obowiązki pracowników wynikające z warunków umowy o pracę i zgodnie z obowiązkami, w tym wykonywanie pracy w określonych godzinach, przestrzeganie dobrej etyki pracy, zachowanie tajemnicy pracy, dążenie do rozwoju umiejętności, zobowiązanie się do nie pracowania u innego konkurencyjnego pracodawcy w tym samym czasie, opuszczenie miejsca pracy w ciągu miesiąca od wygaśnięcia umowy o pracę i innych zobowiązań.

Podsumowanie wszystkiego, co gwarantuje i zabezpiecza nowy dekret o prawie pracy w ZEA z mocą ustawy:

– To największa aktualizacja prawa regulującego stosunki pracy, zapewniająca efektywność rynku pracy oraz zwiększająca jego elastyczność i konkurencyjność poprzez zaawansowany mechanizm.

– Osiąganie łatwości prowadzenia biznesu oraz inwestowanie lokalnej i globalnej energii i talentów.

– Zapewnienie praw obu stronom stosunku pracy w zrównoważony sposób i zapewnienie obu stron ochrony.

– Zwiększenie konkurencyjności kadr emirackich na rynku pracy i wzmocnienie pozycji kobiet

– Wprowadzenie elastycznych, tymczasowych i częściowych modeli pracy. – Wprowadzenie urlopu żałobnego i rodzicielskiego.

– Umowy szczegółowe na okres trzech lat mogą zostać przedłużone lub odnowione za porozumieniem obu stron.

– Zakaz dyskryminacji, zastraszania, słownej, fizycznej i psychicznej przemocy wobec pracowników.

Nowe prawo ma zapewnić pracownikom większą ochronę przed zastraszaniem, nękaniem i nielegalną konfiskatą dokumentów. To kro na który czekaliśmy wszyscy tu w ZEA. No, może poza tymi co nagminnie łamali prawa pracownicze. Naprawdę mam nadzieję, iż jest to pierwszy krok, aby te naganne praktyki ukrócić i zabezpieczyć sytuację pracowników w ZEA, szczególnie tych z najniższymi kwalifikacjami.

Podobało Ci się? Super:) Pin it!

nowe prawo pracy w zea